Thursday, November 30, 2017

Labanan ang RevGov ni DU30, Itayo ang Gobyerno ng Masa

KONGRESO NG PAGKAKAISA NG MGA MARALITA NG LUNGSOD (KPML)
Press Statement
Nobyembre 30, 2017


LABANAN ANG REVGOV NI DUTERTE,
ITAYO ANG GOBYERNO NG MASA!

Ngayong ika-150 kaarawan ng ating bayaning Gat Andres Bonifacio, kami sa Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod (KPML) ay mahigpit na tumututol sa Revolutionary Government (RevGov) na inihahain ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng mga kaalyado nito. Dahil hindi naman makikinabang dito ang mga maralita kundi ito’y pagpapatuloy ng elitistang paghahari. Ang RevGov na mungkahi ng kampong Duterte ay “All Power to Duterte”, o pagbibigay ng absolutong kapangyarihan sa pangulo o sa iisang tao lamang. Ito’y hindi RevGov ng mamamayan kundi isang diktadura. Sa pagtingin naming mga maralita, ang RevGov ni Duterte ay pamamaraan upang supilin ang kalayaang magpahayag ng mga taong tumutuligsa sa kanyang maruming polisiya ng pagpaslang, di paggalang sa kababaihan, pagmumura, atbp.

Isang bagong pauso ang tinatawag na RevGov upang tuluyang maipatupad ang ChaCha at pederalismo, na diumano'y kongkretong anyo ng "Change is Coming" na islogan ni Duterte noong kampanyahang 2016. Kailangan daw bigyan ng absolutong kapangyarihan si Duterte dahil hindi raw sapat ang balangkas ng Saligang Batas upang tuluyang masugpo ni Duterte ang oligarkiya, mga trapo, at ang narco-politics. Subalit ang nakikita nating layunin ng ChaCha ay ang paglalansag ng mga probisyon sa Konstitusyong 1987 na nagpoprotekta sa mga Pilipino, tulad ng pagtatanggal ng 60%-40% hatian sa pag-aari ng negosyo at likas-yaman, pabor sa mga Pilipino, imbes na dayuhan.

Sa pederalismo naman ay patuloy pa rin ang pamamayagpag ng mga political dynasty, kaya imbes na makinabang ang mamamayan, ang makikinabang ay ang mga warlord sa mga rehiyon o probinsya sa bansa.

Itinali ang estatwa ni Gat Andres Bonifacio
sa isang poste matapos idemolis ng DPWH
ang kanyang monumento sa Taguig.
Nauso na ang historical revisionism, tulad ng paglilibing sa diktador na si Marcos sa Libingan ng mga Bayani. Tulad din ng magre-RevGov ang kasalukuyang pamahalaan, gayong ito ang nakatayong status quo. Magrerebolusyon siya sa kanyang sarili? Sa kasaysayan, ang Revolutionary Government ay itinatayo ng taumbayan laban sa nakatayong pamahalaan dahil nais nila itong mapalitan, tulad ng pag-aalsang Edsa noong 1986. Hindi makakain ng masa ang RevGov dahil patuloy lamang ang elitistang paghahari. Mahal pa rin ang mga bilihin, idedemolis pa rin ang mga maralita, kontraktwal pa rin ang mga manggagawa.

Bagamat kapos ang Konstitusyong 1987 dahil sa ilusyon ng ‘pantay na karapatan’ sa burgis na demokrasya, nais din natin ng pagbabago sa Saligang Batas subalit dapat na ito’y isinagawa ng taumbayan, lalo nang uring manggagawa at maralita, at hindi ng mga elitista’t naghaharing uri sa lipunan. Sa gayon ay matiyak na mayorya ang nasusunod at hindi ang iilan lamang. Ang interes ng bawat tao ay nakapailalim sa interes ng kabuuan. Ang karapatan ng mahihirap na makakain ng tatlong beses sa isang araw ay higit pa sa luho ng iilan. Ang karapatang mabuhay ng disente’t marangal ng masang anakpawis ay higit pa sa karapatan ng mga kapitalista’t elitist sa lipunan.

Kaya sa pagdiriwang ng ika-154 na kaarawan ng ating bayaning Gat Andres Bonifacio, ipakita natin ang ating mahigpit na pagtutol sa RevGov ni Duterte. Tutulan ang bagong diktadura! Itayo ang Gobyerno ng Masa!

Para sa iba pang detalye, kontakin si Ka Pedring Fadrigon, pambansang pangulo ng KPML, sa 09087826186.

Friday, May 5, 2017

Halina't ipagdiwang ang ika-200 taong kaarawan ni Karl Marx sa Mayo 5, 2018

Pahayag ng Pambansang Tanggapan
ng Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod
Mayo 5, 2017

Ginugunita ngayong taon ng mga manggagawa sa buong daigdig ang ika-199 taong kaarawan ni Karl Marx, dakilang guro at lider komunista. Sa araw na ito, nananawagan ang Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod sa lahat ng kasapian nito, pati na mga kaalyado at kapatid nitong organisasyon, sa lahat ng mga dukhang walang pribadong pag-aari ng mga kasangkapan sa produksyon, lalo na sa manggagawang Pilipino at sa buong sambayanan na patuloy na pag-aralan ang Marxismo at  simulan ang isang taong paggunita at pagdiriwang sa ika-200 taong kaarawan ni Marx sa Mayo 5, 2018.

Halina't ating itanghal ang papel ng dakilang gurong si Karl Marx at ng teorya ng Marxismo na nagpalaya sa marami, tulad ng simula ng Unyong Sobyet sa panahon ni Lenin, mula sa pagsasamantala ng tao sa tao, bunsod ng kapitalistang sistema. Pag-aralan natin ang Marxismo bilang gabay sa paglaya ng mga maralita, ng uring manggagawa at ng buong sangkatauhan. Tayong mga maralita ay bahagi ng proletaryong walang pagmamay-ari ng mga kasangkapan sa produksyon, kaya tayo ay proletaryo at kaisa ng uring manggagawa tungo sa sosyalistang rebolusyon.

Ngayong 2017 ay isa na namang pagkakataon upang seryosong pag-aralan ang Marxismo at gamitin iyon upang suriin ang kasalukuyang kalagayan at krisis ng bansa at daigdig. Dapat nating ipalaganap ang iba't ibang babasahin at mga sulating inakda ni Marx, pati na rin ng iba pang mga gurong nagpaunlad sa Marxismo. Balikan din natin ang pulang aklat na Puhunan at Paggawa na sinulat ni Ka Popoy Lagman bilang panimulang aralin sa Marxismo.

Dapat din nating bigyan ng panahon na isalin ang mga akda ni Karl Marx upang mas maunawaan ng mga maralita at ng uring manggagawa ang Marxismo. Simulan na rin natin ang paglulunsad ng mga seminar, grupong pantalakayan at pagbubuo ng mga buklod o sirkulo upang pag-aralan ang Marxismo at talakayin ito ng bawat isa. 

Si Marx ang dakilang guro ng uring manggagawa at ng mga dukhang walang pribadong pagmamay-ari ng mga kasangkapan sa produksyon. Binuo niya ang Marxistang teoryang yumanig sa kapitalismo, at naglatag ng bagong yugto ng kasaysayan. Nang dahil kay Marx ay natutunan ng mga sosyalista kung ano ang materyalismong diyalektiko at ginamit iyon para suriin ang kasaysayan at baybayin ang pag-unlad ng mga sistemang panlipunan at ang kasaysayan ng tunggalian ng mga uri. Sinuri niya ang ubod ng kapitalistang sistema at binigyan ng siyentipikong batayan ang hangarin ng proletaryo na lumaya mula sa kapitalistang pagsasamantala.

Mga kasamang maralita, tayo rin ay bahagi ng proletaryado, dahil tayo'y nagbebenta rin ng ating lakas-paggawa kapalit ng kakarampot na sahod kahit na wala tayo sa malalaking industriya. Nagbebenta tayo ng anumang kalakal upang mabuhay. Karamihan sa atin ay nakatira sa mga iskwater o sa mga lupang pagmamay-ari dahil nilagyan ng titulo ng mga maykapangyarihan. Subalit may pangarap tayong mabago ang kapitalistang kaayusan yumurak sa ating mga karapatan bilang tao.

Kaya, halina't pag-aralan natin ang Marxismo at maglunsad ng malalaking kumperensya at pagkilos tungo sa pagdiriwang ng ika-200 kaarawan ni Karl Marx sa Mayo 5, 2018. 

Sunday, May 24, 2015

KPML-NCRR REC 2015-2018


Ikapitong Kongreso ng KPML-NCRR, Matagumpay na Idinaos

IKA-7 KONGRESO NG KPML-NCRR, MATAGUMPAY NA IDINAOS

Sa temang "Palakasin ang KPML-NCRR bilang sosyalistang organisasyon. Isulong ang pakikibakang masa ng maralitang lungsod", matagumpay na idinaos ng Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lunsod - National Capital Region-Rizal (KPML-NCRR) chapter ang ika-7 Kongreso nito noong Mayo 23, 2015, araw ng Sabado, sa Bernardo Park Covered Court, Brgy. Kamuning, sa Lungsod ng Quezon. Mahigit isandaang lider-maralita mula sa iba't ibang bahagi ng NCR at lalawigan ng Rizal, ang dumalo rito.

Ang buong umaga ay sinimulan sa pamamagitan ng pananalita ng mga pinuno ng KPML-NCRR at mga lider mula sa mga kapamilya nitong organisasyon, tulad ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), Partido Lakas ng Masa (PLM), Solidarity of Workers Against Contractualization (SWAC), at Sanlakas. Nagbigay naman ng mga inspirasyunal na awitin ang grupong Teatro Proletaryo sa iba’t ibang bahagi ng buong programa.

Bilang panimula, nagbigay ng inspirasyunal na pahayag si Orly Gallano, na noon ay pangulo ng KPML-NCRR. Kasunod noon ay ang mga mensahe ng pakikisa mula kina Ka Leody de Guzman ng BMP, Ka Sonny Melencio ng PLM, Atty. Aaron Pedrosa ng Sanlakas, Franco Villanueva ng SWAC, at Rasti Delizo ng Sanlakas.

Ang tumayong tagapagpadaloy ng buong programa ay si Manny Toribio, secretary general ng SM-ZOTO, na taos-pusong nagpasalamat kay Brgy. Capt. Jayson Encomienda na kapitan ng Brgy. Kamuning.

Sinimulan ang sesyon sa hapon sa pamamagitan ng binasang mensahe mula sa Terres des Hommes ng France, na sumusuporta sa Child Rights Program ng KPML-NCRR. Kasunod nito'y nagsalita si Kim Erro, na siyang program admin ng programang anti-Child Trafficking ng KPML-NCRR, at Children and Young People's Right program.

Nagbigay din ng pahayag si Rowell "Kokoy" Gan ng KPML nasyunal, na nagbilin sa mga delegado na "kamtin natin ang mahigpit na pagkakaisa" lalo na sa usapin ng paninirahan at karapatan ng maralita.

Matapos ito'y binasa na at tinalakay ang Saligang Batas at Alituntunin ng KPML.

Ang pagpapaliwanag sa Programa sa Tatlong Taon (Program of Action) ay isinadula naman ng iba’t ibang lider-maralita kasama ang mga kabataan mula sa Teatro Proletaryo.

May limang resolusyong sinang-ayunan ng kapulungan, at ito'y ang mga sumusunod: (1) Reso hinggil sa pagpapatapos ng mga araling pampulitika; (2) Reso hinggil sa kabataan bilang organisador at kampanyador; (3) Reso hinggil sa pagsuporta sa SWAC at pagsapi dito; (4) Reso hinggil sa pagtatayo ng komite sa pag-oorganisa ng manggagawa sa komunidad; at (5) Reso hinggil sa pagsuporta sa SANLAKAS sa susunod na halalan

Hindi na tinalakay ang mga resolusyong binasa noong Pre-Congress ng KPML-NCRR noong Abril 18, 2015 sa Quezon City Hall, tulad ng pangangalaga sa kalikasan, muling pagtatayo ng grupong KASAMA, at paggawa ng sariling pahayagan ng KPML-NCRR.

Matapos nito'y naganap ang halalan, at ang tumayong COMELEC ay sina Boy Panaligan (BMP-NCRR), Mabelle Bacalso (SM-ZOTO), Mai Pacay (Sanlakas). Ang halalan ay sa pamamagitan ng viva voce o taasan ng kamay ng lahat ng sumasang-ayong delegado ng kongreso.

Ang mga nahalal bilang bagong pamunuan ng Pangrehiyong Lupong Tagapagpaganap (Regional Executive Committee - REC) ng KPML-NCRR para sa taon 2015-2018 ay sina: Pangulo - Manny Toribio; Ikalawang Pangulo (Panloob) - Pablo "Bong" Sanchez; Ikalawang Pangulo (Panlabas) - Jonathan "Kgwd. Potpot" Manaois; Pangkalahatang Kalihim - Anthony Barnedo; Ikalawang Pangkalahatang Kalihim - Melanie Margallo; Ingat-Yaman - Cecilia Asis; Tagasuri - Norma Rebolledo; PRO - John Richard "Lembot" Pajares; at Peace Officer - Roger Mengolio.

Ang nagpasumpa sa kanila bilang mga bagong halal ay si Rowell "Kokoy" Gan ng KPML-nasyunal.

Matapos nito ay naglitratuhan at nagsalusalo sa meryendang pansit ang mga delegado.

Ulat ni Greg Bituin Jr.

Thursday, January 15, 2015

Maralita, Inimbita ang Santo Papa na makisalo sa tuyo at instant noodles

Press Release
15 Enero 2015 

Reference: Anthony Barnedo 0920-2876384
Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod


Binatikos ng mga Maralita ang bersyon ni Aquino ng Imeldipikong pagpapaganda ng imahe
Inimbita si “Ka Kiko” na makisalo sa Tuyo at Instant Noodles

Tinuligsa ng isang grupo ng mga maralitang laban sa kahirapan ang pambansang pamahalaan matapos makatanggap ng ulat mula sa iba’t ibang komunidad ng maralita sa lungsod na ang mga pambansang opisyales kasama ang mga lokal na opisyal ay maglalagay ng malalaking tarpolin at ibang magagaan na materyales upang takpan lamang ang mata ng bumibisitang Santo Papang si Francisco na makita ang sinasabi ng mga itong “di makataong kalagayan ng mga maralita sa lungsod”.

Ayon sa Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lunsod (KPML), “ang huling ginawang ito ng pamahalaan laban sa mga iskwater ay hindi lamang di-maka-Kristyanong gawa kundi paglabag din sa aming batayang karapatang pantao”.

“Tulad din ng iba, ang mga dukha, na ang mayorya’y pawang Katoliko, ay nais ding makita ang Santo Papa habang binabagtas niya ag kalunsuran, gayong iyon lamang ang pagkakataon naming makita siya ng personal. Di tulad ng mga mapagbalatkayo at tiwaling mga opisyal ng pamahalaan at mga paimportanteng elit na makakakita ng personal sa Santo Papa at makapagpalitrato kasama si Papa Francisco,” dagdag pa ni Anthony Barnedo, pangkalahatang kalihim ng KPML sa Metro Manila.

Kilala sa pagkakaroon ng matinding malasakit sa dukha, si Papa Francisco, na mas nais nilang tawaging Ka Kiko, sa maraming pagkakataon, ay lantarang umatake sa di-mapigilang kapitalismo at kalupitan ng merkado sa kanyang mga panlipunang turo at pampublikong talumpati.

Binanggit ni Barnedo ang paglalagay ng mga billboard at tarpolin paikot sa mga komunidad ng maralita na dadaanan ng konvoy ng Santo Papa sa mga lungsod ng Pasay at Maynila.

Samantala, ibinalita ng British news website na Daily Mail na dose-dosenang batang lansangan, na ang iba’y may gulang na 5 taon, ang pinagkukuha at ikinulong nitong mga nakaraang linggo ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) upang umano’y “protektahan ang Santo Papa laban sa mga gumagalang pulubi” ay naging tampukan na sa iba’t ibang social media.

“May tatlumpu’t pitong pwersang panseguridad at libu-libo pang mga boluntaryo, pati na mga tauhan ng mga ahente ng CIA, na nakatalaga upang protektahan ang Santo Papa, inaasahan pa ng mabuway na pamahalaang ito na mamalimos pa ang mga batang pulubing ito sa Santo Papa at hiyain ang mga ito sa pandaigdigan ay nakakatawa. Ang operasyong Imeldipiko ng pamahalaan sa buong lungsod ang siyang kahiya-hiya,” sinabi pa ni Barnedo.

Imeldipiko ang katagang naglarawan kay dating Unang Ginang Imelda Marcos upang itago ang mga “masakit sa mata” sa mga lansangan ng Maynila mula sa mga bumibisitang mga pinuno ng bansa at nagkukunwari sa pang-ekonomyang kalagayan ng bansa noong panahon ng batas-militar ng kanyang asawa.

Dalawin at magbigay ng panahon sa mga maralita

Hiniling din ng grupo sa Santo papa na sirain ang protokol na lagi naman niyang ginagawa at igiit na bisitahin ang mga komunidad ng iskwater sa Kalakhang Maynila “upang makita at maramdaman niya ang paligid ng karalitaan at langhap ng kawalang pag-asa na siyang kinahantungan ng patuloy na pagpapatupad ng mga patakaran ng murang paggawa at di-matinag na deregulasyon at pribatisasyon ng mga batayang panlipunang serbisyo ng pamahalaan”.

Sinabi pa ng tagapagsalita ng KPML na, “mula nang manungkulan noong 2010, imbes na makinig sa panawagang baligtarin ang patakarang deregulasyon ng langis, enerhiya at sektor ng edukasyon, ay patuloy niya itong dinidepensahan. Binubuyo pa nito ang pribadong sektor na mamuhunan sa mga pampublikong ospital, inatas ang pagwasak sa libu-libong barung-barong at pinigil ang pagtataas ng sahod na mababa pa sa pamantayang ginagarantiyahan ng konstitusyon”.

Inimbita rin ng grupo ang Santo Papa na bisitahin ang organisadong komunidad sa kahabaan ng Radial Road-10 at makisalo sa kanilang araw-araw na pagkain ng tuyo at instant noodle.

Tiyak din kaming nais ni Papa Francisco na makita mismo ng kanyang mga mata ang katumpakan ng kanyang mga turo at dalhin niya sa pandaigdigang larangan ang ating kalagayan,” pagtatapos ni Barnedo.#

Urban Poor denounce Aquino’s version of Imeldific Image-building

Press Release
15 January 2015 

Reference: Anthony Barnedo 0920-2876384
Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod


Urban Poor denounce Aquino’s version of Imeldific Image-building
Invites “Ka Kiko” to feast on Tuyo and Instant Noodles

AN ANTI-Poverty group condemned the national government after receiving reports from various urban poor communities in the metro that the national officials together with local officials have put up large tarpaulins and other light materials an effort to shield the eyes of the visiting Pope Francis from viewing what they claim as “unhumane conditions of the metro’s poor”. 

The Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML) claimed that the, “government’s latest exercise against the slum dwellers is not only un-Christian but also in violation of our basic human rights”. 

“Like everybody else, the poor, who are mostly Catholics, would also want to have a glimpse of the Pope as he traverses across the metropolis, since it is the only opportunity for us to see him in the flesh. Unlike the hypocritical and corrupt government officials and society’s VIP elite who will be able to take selfies with the Pope, said Anthony Barnedo, general-secretary of KPML in Metro Manila.

Known to be harboring very strong concerns for the poor, Pope Francis whom the informal settlers prefer to call as Ka Kiko has on many occasions openly attacked unfettered capitalism and the tyranny of markets in his social teachings and public addresses.

Barnedo cited cases of billboards and tarpaulins were placed all around the urban poor communities located along the route of the Papal convoy in the cities of Pasay and Manila. 

Meanwhile a news report by British news website Daily Mail reported that dozens of street children as young as 5 years old were hauled off and are being detained for the past weeks by the Department of Social Welfare and Development (DSWD) allegedly to “protect the Pope from being targeted by beggars” has gone viral over social media.

“With thirty-seven thousand security forces and thousands more of volunteers as well as the aide of CIA agents deployed to secure the Pope, this insecure government expects child beggars to target the Pope and shame them on the global stage is hilarious. The government’s Imeldific operation all over the Metro is what is most shameful,” Barnedo declared.

Imeldific was the term coined to describe the efforts by former First Lady Imelda Marcos to hide the “eyesores” of Manila’s streets from visiting heads of state and make false pretenses on the economic conditions of the country under his husband’s martial law.

Visit and Spend time with the Poor

The group called on the Pope to break protocol as he always does and insist on visiting the slum communities of the Metro Manila “to see and breathe for himself the atmosphere of misery and scent of hopeless that has been a consequence of continued implementation of cheap labor policies and unbridled deregulation and privatization of basic social services by the government”.

The KPML spokesperson claimed that, “since taking power in 2010, the Aquino government has not only acted upon the demand to reverse the unpopular deregulation of the oil, energy and education sectors but has consistently defended it.  It has also enticed the private sector to invest in state hospitals, ordered the demolition of hundreds of thousands of shanties and has suppressed wages below constitutionally-guaranteed living standards”.

The group invited the Holy Father to visit their organized community along Radial Road-10 and feast on their daily fare of tuyo and instant noodles.

“We are also sure that Pope Francis would want to see with his own eyes the correctness of his teachings and bring our plight to the global stage.” Barnedo concluded.#

Monday, September 15, 2014

Groups Launch Resistance Movement vs. Noynoy Aquino

Kuha ni Omeng Abunda ng Sanlakas, 091514

Joint Press Release
15 September 2014

Groups Launch Resistance Movement vs. Aquino’s Emergency Powers, Cha-Cha, Term Extension and Attacks vs Supreme Court

“When injustice becomes law, resistance becomes a duty.” Atty Aaron Pedrosa, SANLAKAS Secretary General borrows a quote from Thomas Jefferson, as various groups and sectoral organizations gathered to launch a movement dubbed as “All Resist Movement” (ARM the People!).

Leaders of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). SANLAKAS, Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita sa Lunsod (KPML), Aniban ng Magsasaka sa Agrikultura (AMA), Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT), Metro Manila Vendors Alliance (MMVA) and Partido Lakas ng Masa (PLM) took turns in lambasting President Noynoy Aquino’s request for a Joint Resolution from Congress that would grant him emergency powers to address a purported energy crisis in 2015.

Leody de Guzman, BMP President, added, “Two presidents invoked and used Emergency Powers: Fidel Ramos, when he used it and locked-in the country in IPP contracts that to this day the Filipino people are paying for in high electricity rates; and Gloria Arroyo, when she wielded emergency powers to preserve her fraudulently acquired presidency in the 2004 elections. During both times, emergency powers did not serve the people’s interest and welfare at all.”

“Why does he need Emergency Powers? The energy crisis is the result of EPIRA, a law that after over ten years of existence has proven to have failed in ensuring power supply and affordable electricity for the people, especially the masses. If Congress should act to resolve the crisis, it is should not be to give Noynoy emergency powers but to throw out EPIRA and pass a new law that gives back the control of the power industry to government.” decried Flora A. Santos of the Metro Manila Vendors Alliance.

“Connect the dots. From appropriating the powers of Congress to stop approved government projects, declaring these funds as “savings” in order to divert the funds into other projects, and the cross-border transfer of these funds to allies and prospective allies, his endorsement of ChaCha for the expressed purpose of clipping the powers of the Supreme Court, his innuendos towards term extension, and now, Aquino wants emergency powers. Doesn’t this smack of Marcosian rule?” Pedrosa pointed out.

The groups also opposed the Economic ChaCha, .spearheaded by House Speaker Sonny Belmonte. Sonny Melencio, PLM Chairman, described the move to insert the phrase “and as provided by law” towards allowing 100% foreign ownership in the Philippines as “an attempt to give foreign corporate interest a free pass to ravage the nation’s natural and human resources without any guarantees that it will benefit the entire populace and not only the factories in export processing zones and the residences of the propertied classes”.

While Aquino and his allies give foreign corporate interest carte blanche rights to plunder our economy, PNoy is going on his 4-European Nation 8-day Tour on a Filipino labor-pimping mission.”, added Gie Relova of BMP”.

“All of the Heads of State and corporate bosses that Aquino will talk to will find out how dirt cheap Filipino labor is and how contractualization has breached all industries in the country and that once the constitution is amended, it will make it even more profitable for capitalists to invest here, Relova said.

The All Resist Movement (ARM the People) which they described as a peoples’ crusade in response to Noynoy Aquino’s plans to further plunder the economy and extend his term in office by amending the constitution and utilizing special provisions that will grant him emergency powers.

The ARM the People campaign, as the militants articulated “is also the peoples’ response and resistance to the crude political maneuvers of Aquino and allies to secure their political survival in the 2016 elections by the continued practice of the pork barrel system”.

Pedrosa argued that, “After the striking down of the impeachment charges before the House, this call to arms is the logical step forward for an aggrieved and victimized nation to redress the four-year epic failure of the presidency of Aquino and the unabated neglect and misery of our people”.

ARM the People will be launched this coming week from the 16th onward with a series of mass actions to bring to Noynoy’s doorstep in Malacanang, to Congress, to the Senate the resistance of a people who will not allow corruption, injustice or tyranny to prevail.

On September 21, ARM the People will hold simultaneous protest actions at the grassroots level in various cities and municipalities in Metro Manila, and in major city centers in Laguna, Cavite, Bulacan, Cebu, Iloilo, Bacolod, Tacloban, Davao City and Ozamiz City.#

All Resist Movement (ARM the People!), Inilunsad

Kuha ni Omeng Abunda ng Sanlakas, 091514

Joint Press Release
15 Setyembre 2014

Resistance Movement, Inilunsad ng iba’t ibang grupo laban sa Emergency Powers ni Aquino, Cha-Cha, Term Extension at Atake sa Korte Suprema

“Kapag naging batas ang inhustisya, tungkulin na nating makibaka.” Hiniram ni Atty. Aaron Pedrosa, Secretary General ng SANLAKAS, ang mga pananalitang ito kay Thomas Jefferson, habang nagtitipon ang iba’t ibang grupo at organisasyong sektoral sa paglulunsad ng isang kilusang tinawag nilang “All Resist Movement” (ARM the People!).

Kinutya ng mga lider ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). SANLAKAS, Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lunsod (KPML), Aniban ng Magsasaka sa Agrikultura (AMA), Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT), Metro Manila Vendors Alliance (MMVA), at Partido Lakas ng Masa (PLM) ang kahilingan ni Pangulong Noynoy Aquino sa kahilingan nitong Joint Resolution mula sa Kongreso na magbibigay sa kanya ng emergency power upang matugunan ang napipintong krisis sa enerhiya sa 2015.

Idinagdag pa ni Leody de Guzman, pangulo ng BMP, “Dalawang pangulo na ang naggiit at gumamit ng emergency power: si Fidel Ramos, nang ginamit niya ito at ipiniit ang bansa sa mga kontrata ng IPP na hanggang sa ngayon, nagbabayad ang mamamayang Pilipino ng napakataas na presyo ng kuryente; at si Gloria Arroyo, nang ginamit niya ang emergency power upang mapanatili sa kanyang nakuha-sa-dayang pangkapangulo noong halalang 2004. Sa dalawang panahong iyon, hindi nakapagsilbi sa kapakanan at kagalingan ng mamamayan ang emergency power.”

“Bakit niya kailangan ng emergency power? Ang krisis sa enerhiya ang resulta ng EPIRA, isang batas na makalipas ang mahigit sampung taon ay patunay ng pagkabigong matiyak ang suplay sa kuryente at abotkayang elektrisidad para sa mamamayan, lalo na sa mga maliliit. Kung kikios ang Kongreso para maresolba ang krisis, ito’y hindi ang bigyan ng emergency power si Noynoy kundi ibasura ang EPIRA at magpasa ng bagong batas na magbabalik sa pamahalaan ng kontrol sa industriya ng kuryente,” puna ni Flora A. Santos ng Metro Manila Vendors Alliance.

“Ikonekta natin ang mga tuldok. Mula sa paglalaan ng kapangyarihan ng Kongreso upang matigil ang mga aprubadong proyekto ng gobyerno, na idinedeklrarang “ipon” o “savings” ang mga pondong ito upang mailipat ang mga pondo sa ibang proyekto, at ang mga paglilipat ng mga pondong ito sa mga alyadao at inaasahang alyado, ang kanyang pag-endorso sa ChaCha para sa adhikain niyang mabawasan ang kapangyarihan ng Korte Suprema, ang mga pasaring niya sa pagpapalawig ng termino, at ngayon, nais ni Aquino ng emergency power. Hindi ba ito isang paggaya sa pamamahala ni Marcos?” pagdidiin pa ni Pedrosa.

Laban din ang mga nasabing grupo sa Economic ChaCha, na pinangungunahan ni House Speaker Sonny Belmonte. Inilarawan ni Sonny Melencio, pangulo ng PLM, ang kilos upang ipasok ang pariralang “and as provided by law” hinggil sa pagpayag sa 100% pag-aari ng dayuhan sa Pilipinas bilang “pagtatangkang bigyan ng libreng pases ang mga dayuhang korporasyon na was akin ang likas-yaman at lakas-paggawa ng bansa nang walang anumang katiyakan na ito’y magbibigay ng benepisyon sa buong mamamayan, at hindi lang sa mga pabrika sa export processing zones at sa mga tahanan ng uring maraming pag-aari”.

Habang binibigyan ni Aquino at kanyang mga alyado ang interes ng mga dayuhang korporasyon ng blangkong karapatang mandambong sa ating ekonomya, patungo naman si PNoy sa kanyang walong araw na pagdalaw sa apat na bansa sa Europa upang ibugaw ang manggagawang Pilipino.” Dagdag ni Gie Relova ng BMP.

“Lahat ng mga Pinuno ng Estado at mga boss na kapitalista na kinakausap ni Aquino ay malalaman kung gaano kamura ang lakas-paggawa ng manggagawang Pilipino, at paanong dumaragsa ang kontratwalisasyon sa lahat ng industriya sa bansa, at kapag naamyendahan ang konstitusyon, lalo pang magkakamal ng tubo ang mga kapitalistang magnenegosyo rito,” dagdag pa ni Relova.

Ang All Resist Movement (ARM the People) na inilarawan nilang krusada ng taumbayan bilang tugon sa plano ni Aquino na patuloy pang dambungin ang ekonomya at palawigin ang kanyang termino sa pwesto sa pamamagitan ng pag-amyenda sa konstitusyon at paggamit ng mga ispesyal na probisyon na magbibigay sa kanya ng mga emergency power.

Ang kampanyang ARM the People, na ipinaliliwanag ng mga militante “ang siya ring tugon ng sambayanan at paglaban sa baluktot na maniobrang pulitikal ni Aquino at ng kayang mga kaalyado upang matiyak ang kanilang pulitikal na pananatili sa halalang 2016 sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng sistemang pork barrel”.

Iginiit pa ni Pedrosa, “Matapos na mabasura ang mga impeachment charges sa Mababang Kapulungan, ang panawagang pag-aarmas na ito ang lohikal na hakbang pasulong para sa inapi’t biniktimang bansa upang tugunan ng apat-na-taong pagkabigo ng pagkapangulo ni Aquino at ang patuloy na pagbalewala at karukhaan ng ating mamamayan”.

Ilulunsad ang ARM the People sa susunod na linggo mula sa ika-16 sa pamamagitan ng serye ng mga aksyong masa upang madala sa tarangkahan ni Noynoy sa MalacaƱang, sa Kongreso, sa Senado ang pakikibaka ng taumbayang hindi pumapayag sa katiwalian, inhustisya o tiranya na manatili.

Sa Setyembre 21, maglulunsad ng sari-saring pagkilos sa antas ng masa ang ARM the People sa iba’t ibang lungsod at bayan sa Metro Manila, at sa mga mayor na sentrong lungsod sa Laguna, Cavite, Bulacan, Cebu, Iloilo, Bacolod, Tacloban, Lungsod ng Davao at Lungsod ng Ozamiz.#

Monday, August 25, 2014

Sigaw sa Mendiola at Luneta: Pork Abolition, Hindi Term Extension, Hindi ChaCha!

Sigaw sa Mendiola at Luneta: Pork Abolition, Hindi Term Extension, Hindi ChaCha!

Agosto 25, 2014 - Madaling araw pa lang ng Lunes ay nasa Mendiola na ang mga kasapi ng SANLAKAS, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod (KPML), Metro Manila Vendors Alliance (MMVA), Zone One Tondo Organization (ZOTO), Piglas-Kabataan, at Teatro Proletaryo. Bandang ikapito ng umaga ay dumating naman ang Partido Lakas ng Masa (PLM), UP KAISA, at iba pa.

Sa saliw ng ChaCha, at ng awiting "Kung alam mo lang, Bayan" (rendisyon ng awiting "Kung Alam Mo Lang, Violy" ni Gary Granada), nagsayaw ang mga kasapi ng Teatro Proletaryo sa Mendiola, bandang ikaanim ng umaga. Ito'y bahagi ng kanilang protesta laban sa pork barrel at term extension na balak ni Pangulong Noynoy Aquino kaya nais nitong magkaroon ng ChaCha o Charter Change.

Bandang ikasiyam ng umaga ay nagmartsa na sila patungo sa Quirino Grandstand upang makiisa sa mas malawak na pagtitipon ng sambayanan. Idinaos sa Luneta ang aktibidad na "Stand Up! Sign Up!" o "Manindigan at Lumagda" laban sa pakanang term extension ng pamahalaang Aquino.

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.