Friday, October 12, 2012

ERC, Niralihan ng KPML-NCRR


PRESS RELEASE
12 OCTOBER 2012


INUPAKAN NG MARALITANG TAGALUNSOD ANG KONTRA-MAHIRAP NA IMPOSISYON NA SINANG-AYUNAN NG ENERGY REGULATORY COMMISION

Sumugod sa tanggapan ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang mahigit singkwentang militanteng kasapi ng pederasyon ng maralitang taga-lunsod, Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lunsod-National Capital Region at Rizal chapter (KPML-NCRR) para hinggin na ipahinto at tuluyang ibasura ang higit na pagtaas ng bill deposit charge. Pinikitan ng KPML-NCRR ang tanggapan ng ERC sa Ortigas Center sa Pasig para ipakita ang kanilang pagkakadismaya sa pagapruba ng ERC sa bill deposit charge na ipapatupad ng MERALCO ngayong buwan.

Ayon sa KPML-NCRR Vice-President, na si Glenn Mendina, "Di pa ba sapat sa kanila na ang Pilipinas ang may pinakamahal na kuryente sa buong Asya ngayon? Ngayon naman, gusto nilang patawan ng karagdagang pahirap ang masa". Sobrang nahihirapan na ang masang Pilipino dahil sa taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na hindi pa rin bumababa mula pa nung habagat noong Agosto.

Ang deposito'y wala ibang gamit kundi magsilbing pagseseguro ng MERALCO sa kanilang tubo mula sa mga taong hindi regular na nakapagbabayad ng kanilang kuryente. Malinaw na ito'y isang kontra-mahirap na imposisyon. Dahil ang deposito ay ipapatupad lamang sa mga residensyal na kustomer lamang ng MERALCO at hindi sa mga industriyal at komersyal na kliyente nito. 

"Ang deposito ay magsisilbing ring dagdag na puhunan parea sa MERALCO, ang may monopolyo sa distribusyon sa kuryente sa buong Metro Manila. Sa pagtatantya, may mahigit na apat na milyong kabahayan na kustomer ang MERALCO at kung ipagpapalagay natin na ang bawat kustomer nito ay kumokonsumo ng isang-libong piso halaga ng kuryente kada-buwan, mangangahulugan ito ng apat na bilyong piso na karagdagang kapital sa kartel ng kuryente sa Metro Manila", bilang pagtatapos ng lider-maralita.

Pinangako ng mga militante na puputaktehin nila ng mga protesta ang ERC sa susunod na mga araw hangga't pinapayagan nito ang bill deposit charge ng MERALCO. 


Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan kay: Glenn Mendina- 0939-8149517

KPML-NCRR slams Anti-Poor Imposition okayed by ERC


PRESS RELEASE
12 OCTOBER 2012

URBAN POOR MILITANTS SLAM ANTI-POOR IMPOSITION 
OKAYED BY THE ENERGY REGULATORY COMMISION

Some fifty members of the militant urban poor federation, Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lunsod-National Capital Region and Rizal chapter (KPML-NCRR) marched to the Energy Regulatory Commission (ERC) to demand the scrapping of the bill deposit charge upgrade. They picketed the ERC office in the Ortigas Center in Pasig City to express their disgust for the ERC's approval of the bill deposit charge upgrade to be implemented by MERALCO this month.

The KPML-NCRR Vice-President, Glenn Mendina said, "Is it not enough for them that the Philippines has the most expensive electricity charges in Asia? Now, they want to impose an additional burden to all MERALCO household clients". The poor are already burdened with staggering price increases of the basic commodities and has not stabilized since the storm surge last August.

The deposit has no other use but to serve as a security deterrent against those who are not able to pay their electric bills on a regular basis, clearly, an anti-poor imposition. Because the deposit will only applied to residential consumers and not industrial and commercial clients.

"The deposit will also serve as a additional capital to the electric distribution monopoly in Metro Manila. If the MERALCO has approximately more than four million household consumers and if every household consumes a monthly average of a thousand pesos, it would equate to more than four billion pesos in additional capital to the electricity cartel" the urban poor leader concluded.

The militants vowed to continue their protest actions till the ERC disallows the bill deposit charge of the MERALCO.


For more details, please contact Glenn Mendina- 0939-8149517