Thursday, November 30, 2017

Labanan ang RevGov ni DU30, Itayo ang Gobyerno ng Masa

KONGRESO NG PAGKAKAISA NG MGA MARALITA NG LUNGSOD (KPML)
Press Statement
Nobyembre 30, 2017


LABANAN ANG REVGOV NI DUTERTE,
ITAYO ANG GOBYERNO NG MASA!

Ngayong ika-150 kaarawan ng ating bayaning Gat Andres Bonifacio, kami sa Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod (KPML) ay mahigpit na tumututol sa Revolutionary Government (RevGov) na inihahain ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng mga kaalyado nito. Dahil hindi naman makikinabang dito ang mga maralita kundi ito’y pagpapatuloy ng elitistang paghahari. Ang RevGov na mungkahi ng kampong Duterte ay “All Power to Duterte”, o pagbibigay ng absolutong kapangyarihan sa pangulo o sa iisang tao lamang. Ito’y hindi RevGov ng mamamayan kundi isang diktadura. Sa pagtingin naming mga maralita, ang RevGov ni Duterte ay pamamaraan upang supilin ang kalayaang magpahayag ng mga taong tumutuligsa sa kanyang maruming polisiya ng pagpaslang, di paggalang sa kababaihan, pagmumura, atbp.

Isang bagong pauso ang tinatawag na RevGov upang tuluyang maipatupad ang ChaCha at pederalismo, na diumano'y kongkretong anyo ng "Change is Coming" na islogan ni Duterte noong kampanyahang 2016. Kailangan daw bigyan ng absolutong kapangyarihan si Duterte dahil hindi raw sapat ang balangkas ng Saligang Batas upang tuluyang masugpo ni Duterte ang oligarkiya, mga trapo, at ang narco-politics. Subalit ang nakikita nating layunin ng ChaCha ay ang paglalansag ng mga probisyon sa Konstitusyong 1987 na nagpoprotekta sa mga Pilipino, tulad ng pagtatanggal ng 60%-40% hatian sa pag-aari ng negosyo at likas-yaman, pabor sa mga Pilipino, imbes na dayuhan.

Sa pederalismo naman ay patuloy pa rin ang pamamayagpag ng mga political dynasty, kaya imbes na makinabang ang mamamayan, ang makikinabang ay ang mga warlord sa mga rehiyon o probinsya sa bansa.

Itinali ang estatwa ni Gat Andres Bonifacio
sa isang poste matapos idemolis ng DPWH
ang kanyang monumento sa Taguig.
Nauso na ang historical revisionism, tulad ng paglilibing sa diktador na si Marcos sa Libingan ng mga Bayani. Tulad din ng magre-RevGov ang kasalukuyang pamahalaan, gayong ito ang nakatayong status quo. Magrerebolusyon siya sa kanyang sarili? Sa kasaysayan, ang Revolutionary Government ay itinatayo ng taumbayan laban sa nakatayong pamahalaan dahil nais nila itong mapalitan, tulad ng pag-aalsang Edsa noong 1986. Hindi makakain ng masa ang RevGov dahil patuloy lamang ang elitistang paghahari. Mahal pa rin ang mga bilihin, idedemolis pa rin ang mga maralita, kontraktwal pa rin ang mga manggagawa.

Bagamat kapos ang Konstitusyong 1987 dahil sa ilusyon ng ‘pantay na karapatan’ sa burgis na demokrasya, nais din natin ng pagbabago sa Saligang Batas subalit dapat na ito’y isinagawa ng taumbayan, lalo nang uring manggagawa at maralita, at hindi ng mga elitista’t naghaharing uri sa lipunan. Sa gayon ay matiyak na mayorya ang nasusunod at hindi ang iilan lamang. Ang interes ng bawat tao ay nakapailalim sa interes ng kabuuan. Ang karapatan ng mahihirap na makakain ng tatlong beses sa isang araw ay higit pa sa luho ng iilan. Ang karapatang mabuhay ng disente’t marangal ng masang anakpawis ay higit pa sa karapatan ng mga kapitalista’t elitist sa lipunan.

Kaya sa pagdiriwang ng ika-154 na kaarawan ng ating bayaning Gat Andres Bonifacio, ipakita natin ang ating mahigpit na pagtutol sa RevGov ni Duterte. Tutulan ang bagong diktadura! Itayo ang Gobyerno ng Masa!

Para sa iba pang detalye, kontakin si Ka Pedring Fadrigon, pambansang pangulo ng KPML, sa 09087826186.

Friday, May 5, 2017

Halina't ipagdiwang ang ika-200 taong kaarawan ni Karl Marx sa Mayo 5, 2018

Pahayag ng Pambansang Tanggapan
ng Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod
Mayo 5, 2017

Ginugunita ngayong taon ng mga manggagawa sa buong daigdig ang ika-199 taong kaarawan ni Karl Marx, dakilang guro at lider komunista. Sa araw na ito, nananawagan ang Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod sa lahat ng kasapian nito, pati na mga kaalyado at kapatid nitong organisasyon, sa lahat ng mga dukhang walang pribadong pag-aari ng mga kasangkapan sa produksyon, lalo na sa manggagawang Pilipino at sa buong sambayanan na patuloy na pag-aralan ang Marxismo at  simulan ang isang taong paggunita at pagdiriwang sa ika-200 taong kaarawan ni Marx sa Mayo 5, 2018.

Halina't ating itanghal ang papel ng dakilang gurong si Karl Marx at ng teorya ng Marxismo na nagpalaya sa marami, tulad ng simula ng Unyong Sobyet sa panahon ni Lenin, mula sa pagsasamantala ng tao sa tao, bunsod ng kapitalistang sistema. Pag-aralan natin ang Marxismo bilang gabay sa paglaya ng mga maralita, ng uring manggagawa at ng buong sangkatauhan. Tayong mga maralita ay bahagi ng proletaryong walang pagmamay-ari ng mga kasangkapan sa produksyon, kaya tayo ay proletaryo at kaisa ng uring manggagawa tungo sa sosyalistang rebolusyon.

Ngayong 2017 ay isa na namang pagkakataon upang seryosong pag-aralan ang Marxismo at gamitin iyon upang suriin ang kasalukuyang kalagayan at krisis ng bansa at daigdig. Dapat nating ipalaganap ang iba't ibang babasahin at mga sulating inakda ni Marx, pati na rin ng iba pang mga gurong nagpaunlad sa Marxismo. Balikan din natin ang pulang aklat na Puhunan at Paggawa na sinulat ni Ka Popoy Lagman bilang panimulang aralin sa Marxismo.

Dapat din nating bigyan ng panahon na isalin ang mga akda ni Karl Marx upang mas maunawaan ng mga maralita at ng uring manggagawa ang Marxismo. Simulan na rin natin ang paglulunsad ng mga seminar, grupong pantalakayan at pagbubuo ng mga buklod o sirkulo upang pag-aralan ang Marxismo at talakayin ito ng bawat isa. 

Si Marx ang dakilang guro ng uring manggagawa at ng mga dukhang walang pribadong pagmamay-ari ng mga kasangkapan sa produksyon. Binuo niya ang Marxistang teoryang yumanig sa kapitalismo, at naglatag ng bagong yugto ng kasaysayan. Nang dahil kay Marx ay natutunan ng mga sosyalista kung ano ang materyalismong diyalektiko at ginamit iyon para suriin ang kasaysayan at baybayin ang pag-unlad ng mga sistemang panlipunan at ang kasaysayan ng tunggalian ng mga uri. Sinuri niya ang ubod ng kapitalistang sistema at binigyan ng siyentipikong batayan ang hangarin ng proletaryo na lumaya mula sa kapitalistang pagsasamantala.

Mga kasamang maralita, tayo rin ay bahagi ng proletaryado, dahil tayo'y nagbebenta rin ng ating lakas-paggawa kapalit ng kakarampot na sahod kahit na wala tayo sa malalaking industriya. Nagbebenta tayo ng anumang kalakal upang mabuhay. Karamihan sa atin ay nakatira sa mga iskwater o sa mga lupang pagmamay-ari dahil nilagyan ng titulo ng mga maykapangyarihan. Subalit may pangarap tayong mabago ang kapitalistang kaayusan yumurak sa ating mga karapatan bilang tao.

Kaya, halina't pag-aralan natin ang Marxismo at maglunsad ng malalaking kumperensya at pagkilos tungo sa pagdiriwang ng ika-200 kaarawan ni Karl Marx sa Mayo 5, 2018.